Home Klub Statut Klubu
Statut Klubu PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

 

S t a t u t
Klubu Sportowego „Obra” Zbąszyń

T E K S T  J E D N O L I T Y


Rozdział 1

Nazwa, siedziba, charakter prawny:
1. Klub nosi nazwę: Klub Sportowy „Obra” Zbąszyń.
2. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Klubu jest miasto Zbąszyń.
4. Barwy Klubu: niebiesko – czerwone.
5. Klub działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 (Dz. U. nr 25 z dnia 6 marca 1996 poz. 113 z późniejszymi zmianami) oraz własnym statutem.
6. Klub jest stowarzyszeniem i w rozumieniu art. 6 i 13 ustawy o kulturze fizycznej posiada osobowość prawną i podlega ewidencji, a jako taki ma prawo do posiadania, nabywania i dzierżawienia ruchomości i nieruchomości oraz zawierania wszelkich umów.
7. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2Cele i środki działania.
1. Celem klubu jest prowadzenie działań dla zapewnienia rozwoju, wychowania, doskonalenia uzdolnień sprawności fizycznej i sportowej członków.
2. Planowanie i organizowanie życia sportowego młodzieży kształtującego wszechstronny rozwój ich sprawności fizycznej i umysłowej.
3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
4. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych organizowanych na terenie działania Klubu i poza nim.
5. Dla osiągnięcia powyższego celów Klub może z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych:
a) powoływać sekcje sportowe.
b) popierać wśród członków uprawnienie różnych dyscyplin sportowych.
c) organizować imprezy i zawody we współzawodnictwie sportowym.
d) prowadzić systematycznie zajęcia treningowe za pośrednictwem wykwalifikowanej kadry trenersko - instruktorskiej.
e) propagować wśród młodzieży idee sportowe z szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych.
f) rozwijać i podtrzymywać życie towarzyskie wśród członków klubu.

Rozdział 3Podstawy organizacyjne i charakter działalności:

1. Klub zajmuje się prowadzeniem działalności sportowej według zasad przyjętych dla danej dziedziny lub dyscypliny sportu poprzez odpowiedni Związek Sportowy.
2. Klub może być członkiem okręgowych i ogólnokrajowych Związków Sportowych.
3. Klub poprzez przynależność do Związków Sportowych poddaje się tym samym ich statutom i regulaminom.

Rozdział 4Członkowie, ich prawa i obowiązki.

1. Członkowie klubu dzielą się na:
a) honorowych
b) zwyczajnych
c) nadzwyczajnych
d) wspierających
2. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególne zasługi dla Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.
3. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują świadczenia na rzecz Klubu.
4. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację, zapłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd.
5. Członkami nadzwyczajnymi może być młodzież do lat 18 za zgodą opiekunów ustawowych.
6. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej uchwala Walne Zebranie.
7. Członek klubu nie może występować w barwach innego klubu bez zgody Zarządu Klubu i Związku Sportowego.
8. Członek zwyczajny klubu ma prawo:
a) wyboru i wybieralności do władz klubu, brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu i zgłaszaniu wniosków,
b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
c) uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub,
d) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
e) noszenia odznaki klubu.
9. Członek wspierający ma prawo do:
a) udziału bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
10. Członek nadzwyczajny ta ma te same prawa, co inni członkowie prócz prawa wyboru i wybieralności do władz klubu. Z chwilą ukończenia 18 lat staje się automatycznie członkiem zwyczajnym.
11. Członek klubu jest obowiązany:
a) przestrzegać statutu i regulaminów,
b) brania czynnego udziału w działalności Klubu,
c) godnie reprezentować barwy Klubu,
d) płacić składki na zasadach określonych przez Walne Zebranie.
12. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie, nie zwalnia ono jednak od zapłaty składek za rok bieżący.
b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
1) zawinionego naruszenia postanowień statutu,
2) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
3) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
c) działania na szkodę Klubu,
d) rozwiązania Klubu.

Rozdział 5Fundusze i majątek Klubu.

1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Klub uzyskuje:
a) ze składek członkowskich,
b) świadczeń członków wspierających,
c) darowizn, spadków, zapisów i subwencji,
d) dochodów z działalności gospodarczej,
e) dochodów z majątku Klubu.
2. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków. 3. Majątkiem i funduszami zarządza Zarząd w sposób zapewniający racjonalne i zgodne z przepisami ich wykorzystanie.
4. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
5. Do reprezentowania i dokonania czynności prawnych w imieniu Klubu upoważnieni są Prezes, Wiceprezes i Sekretarz Klubu.
Dokumenty prawne a szczególności zobowiązania majątkowe zaciągane w imieniu Klubu muszą być zaopatrzone w dwa podpisy osób upoważnionych.
6. Pełnomocnictwa udziela Zarząd Klubu.

Rozdział 6Władze i organa klubu.

1. Władzami klubu są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na rok.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy;
a) uchwalanie programów i kierunków działania Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena ich działalności,
c) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
e) uchwalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania,
f) uchwalanie Statutu i jego zmian,
g) uchwalanie wysokości i trybu płacenia składek,
h) nadawanie i odbieranie godności członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu.
5. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
a) w pierwszym terminie, – gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie, wyznaczonym po upływie 0,5 godziny – bez względu na liczbę obecnych.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
7. Uchwały w sprawie zmiany statutu zapadają większością 2/3 głosy obecnych na zebraniu.
8. W razie równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
9. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na wniosek poparty, przez co najmniej połowę obecnych, uprawnionych do głosowania – przeprowadza się głosowanie tajne.
10. Posiedzenia Walnego Zebrania są protokołowane.
11. Protokoły podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.
12. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku przez:
a) Komisję Rewizyjną,
b) z własnej inicjatywy,
c) w razie ustąpienia Prezesa Klubu,
d) na pisemne żądanie 1/3 członków uprawnionych do głosowania. We wniosku zgłaszający określają sprawy wymagające rozpatrzenia.
13. O terminie i porządku obrad zawiadamia się członków na piśmie lub za pośrednictwem środków masowego przekazu na 14 dni przed terminem zebrania. 14. Prawo głosu mają tylko ci członkowie, którzy opłacili składki członkowskie.

Rozdział 7Zarząd klubu.

1. Zarząd Klubu składa się z 5-9 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4. Członek Zarządu nie może być wybrany do innych władz Klubu.
5. Na miejsca członków Zarządu zwolnione w czasie trwania kadencji, Zarząd ma prawo je uzupełnić na czas trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
6. Członkowie zarządu, którzy na trzech kolejnych posiedzeniach nie zjawią się bez usprawiedliwienia, mogą być przez Zarząd pozbawieni swego mandatu.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Klubu,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
d) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
e) gospodarowanie środkami finansowymi i zarządzanie majątkiem Klubu,
f) prowadzenie dokumentacji Klubu, w tym rejestru członków,
g) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
h) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
i) ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli za Klub,
j) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,
k) przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
l) składanie sprawozdań z działalności Klubu.
8. Pracą Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje posiedzenia Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby i są protokołowane.
10. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Prezesa.
11. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu, Zarząd przyznaje wyróżnienia i nagrody.
12. Zarząd ma prawo nakłania na członków następujących kar za naruszenie statutu, przepisów, regulaminów i zarządzeń:
a) upomnienia na piśmie,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do jednego roku,
d) skreślenia z listy członków.
13. Zarząd może dla poszczególnych czynności może tworzyć komisje, do których mogą wejść także członkowie nie należący do Zarządu.
14. Zarząd opracowuje potrzebne dla działalności regulaminy i instrukcje.

Rozdział 8Komisja rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
2. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz Klubu.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu.
b) kontrola majątku Klubu oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Klubu.
c) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z kontroli oraz wniosku w sprawie udzielenia lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
d) występowanie z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań Zarządu.
5. Na miejsca członków Komisji Rewizyjnej zwolnione w czasie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna ma prawo je uzupełnić na czas trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
8. Tryb pracy Komisji określa regulamin.

Rozdział 9Zmiana statutu.

1. Uchwalenie zmian w statucie wymaga 2/3 głosy walnego zebrania.
2. Wniosek o zmianie statutu nie może być zgłoszony jako wniosek nagły. O ile wniosek w sprawie statutu został zgłoszony przez Zarząd, winien być ujęty w porządku dziennym Walnego Zebrania.

Rozdział 10Rozwiązanie Klubu.

1. Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosy obecnych na zebraniu.
2. Wniosek o likwidację Klubu nie może być zgłoszony jako nagły.
3. Majątek likwidowanego Klubu przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała Walnego Zebrania nie stanowi inaczej.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Klubu.

Rozdział 11


1. Statut Klubu Sportowego „Obra” Zbąszyń zawiera 11 rozdziałów spisanych na 7 ponumerowanych stronach i obowiązuje z chwilą uchwalenia.
2. Statut – tekst jednolity uchwalony został w dniu 19 marca 2001r. przez Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego „Obra” Zbąszyń.

 

» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.
» Wyślij komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Zaloguj się lub zarejestruj.